ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :
ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿಟಿಎಸ್ ನಂ.4125/1ಬಿ, ಗಣೇಶಪೂರ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೇಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ-590 009.
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ:
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
0831-2472483
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
0831-2472464